Zeleno za zeleno

Zeleno za zeleno

Operacija Zeleno za zeleno predstavlja primer vzpostavitve pogojev za zelena delovna mesta na področju zeliščarstva. Odvijala se bo v trškem jedru Gornjega Grada. Vključuje ureditev zeliščnih vrtov na zelenih površinah v okolici gornjegrajske katedrale in občinske stavbe ter ureditev prostora za predelavo in prodajo zelišč (zeliščarna). Poleg ureditve osnovne infrastrukture, ki je potrebna za zagon dejavnosti, je v operacijo vključena tudi vzpostavitev treh izobraževalnih programov: interpretativni sprehod, predstavitev dejavnosti v zeliščarnici in čajanka. Izobraževalni programi bodo namenjeni šolskim in drugim zainteresiranim skupinam. Predstavljali bodo pomemben del ponudbe zeliščarne in hkrati popestrili turistično ponudbo kraja. Nanašali se bodo na spoznavanje zeliščarstva, ki ni samo kmetijska dejavnost, temveč je tudi dejavnost zdrave prehrane in ohranjanja zeliščarske dediščine, posredno pa tudi razvojna priložnost za kraj in lokalne organizacije.

Namen operacije je razvoj dejavnosti pridelave in predelave zelišč kot vzpostavitev pogojev za dve novi delovni mesti, uporaba razvojnega potenciala zeliščarske dediščine ter urbana regeneracija središča Gornjega Grada.

Prijavitelj je, s ciljem ustvarjanja sinergij v razvoju, vzpostavil tudi lokalno partnerstvo, ki ga sestavljajo: Župnija sv. Mohorja in Fortunata Gornji Grad, Občina Gornji Grad, Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad, Center starejših Gornji Grad Deos d.d. in Čebelarska družina Gornji Grad. Partnerje povezuje skupen interes po razvoju kraja, ki ga je s svojo idejo zeliščarske dejavnosti dodatno spodbudil prijavitelj. Partnerstvo prinaša v središče kraja socialno in ekonomsko aktivacijo ter pozitivno prispeva k urbani regeneraciji trškega jedra. Vloge in prispevki partnerjev so predstavljeni v poglavju 9.2.

Glavni cilj operacije je vzpostavitev pogojev za dve novi delovni mesti.  Naslednji cilji so: prenova praznih poslovnih prostorov, oprema prostorov za namen opravljanja dejavnosti predelave in prodaje zelišč, ureditev zeliščnih vrtov v središču Gornjega Grada, priprava izobraževalnih programov za ponudbo skupinam, zagon delovanja zeliščarne in ustvarjanje prihodkov. Poleg tega, želimo z operacijo vzpostaviti tudi novo razvojno usmeritev kraja, v kateri bodo aktivno sodelovale še ostale lokalne organizacije.

Aktivnosti operacije zajemajo dela povezana z obnovo in preureditvijo prostorov (naložba); oprema prostorov s pohištvom in pripomočki za predelavo in prodajo zelišč; preureditev zelenic v vrtnarske grede; nakup sadik, semen in vrtnarskega orodja; izoblikovanje treh izobraževalnih programov; promocija. Nosilec operacije je odgovoren za celotno izvedbo in smotrno porabo finančnih sredstev. Partnerji niso vključeni v so-financiranje operacije, a aktivno sodelujejo v aktivnosti izoblikovanja izobraževalnih programov, promociji in diseminaciji rezultatov, partner 2 (župnišče) in partner 3 (Občina) prispevata uporabo zelenih površin in aktivno sodelujeta pri njihovi preureditvi v zeliščne vrtove. Pri preostalih aktivnostih operacije je vloga partnerjev posvetovalna (izmenjava mnenj, podajanje predlogov, oblikovanje skupnih rešitev, ki se dorečejo na rednih mesečnih sestankih).

Operacija je sofinancirana s strani MGRT in ESRR.